Obrasci

Ovdje možete pronaći potrebne obrasce.

Ispisnica iz osnovne škole

Nakon predane Zamolbe za ispis Škola će ovjeriti i roditeljima poslati potpisanu Ispisnicu.

Napomena: dokumenti se predaju u Tajništvo Škole ili poštom.

Zahtjev za ispis iz izbornog predmeta

Učenica može prestati pohađati nastavu izbornoga predmeta nakon pisanoga zahtjeva roditelja učenice koji se mora dostaviti Učiteljskomu vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Roditelj djeteta osnovne škole u slučaju djetetovih dugotrajnih zdravstvenih teškoća ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornoga predmeta i tijekom nastavne godine.

U iznimnim situacijama za učenice koje ne pohađaju izborni predmet od prve godine učenja roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis na izborni predmet Učiteljskomu vijeću. O opravdanosti zahtjeva i mogućnosti naknadnoga upisa učenika na izborni predmet odlučit će Učiteljsko vijeće.

Napomena: zahtjevi se predaju u Tajništvo Škole ili e-poštom.

Zahtjev za odobrenje upisa izbornog predmeta

U iznimnim situacijama za učenice koje ne pohađaju izborni predmet od prve godine učenja roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis na izborni predmet Učiteljskomu vijeću. O opravdanosti zahtjeva i mogućnosti naknadnoga upisa učenika na izborni predmet odlučit će Učiteljsko vijeće.

Zahtjev za izdavanja duplikata svjedodžbe

Zahtjev se podnosi osobno u tajništvu OŠ Ružičnjak.

Zahtjev za izdavanje potvrde o školovanju

Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju potrebno je predati u Tajništvo ili poslati e-poštom. Više informacija: Ispis potvrda o školovanju.

Zahtjev za odobrenje izostanka

Izostanak s nastave u slučaju pravodobnoga zahtjeva roditelja može odobriti:

  • Učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana
  • Razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
  • Ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana
  • Učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak svojega djeteta do tri radna dana za koji nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljemu od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Opću ispričnicu koristite za opravdanje izostanaka do tri dana ako ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Zahtjeve predajete kako biste dobili dopuštenje ravnatelja ili Učiteljskoga vijeća za opravdanje izostanaka za koje ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Napomena: zahtjeve možete predati u Tajništvo ili e-poštom. Opću ispričnicu predajete kako je to odredio razrednik.

Zahtjev radi polaganja ispita pred povjerenstvom

Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinoga nastavnoga predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskomu vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev radi preispitivanja ocjene iz vladanja

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskomu vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka Učiteljskoga vijeća o ocjeni iz vladanja konačna je.

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju školarine u Osnovnoj školi Ružičnjak prema broju djece iste obitelji (Obrazac Z2)

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju školarine u Osnovnoj školi Ružičnjak prema prihodovnom cenzusu po članu zajedničkog kućanstva (Obrazac Z3)