Duhovna dimenzija

Duhovna dimenzija u školi usmjerena je na pomaganje učenicima integrirati vjeru u sva područja svog života što, zajedno s korištenjem razuma na ispravan način, pomaže učenicima rasti u istini i ljubavi prema drugima.

Učenike će se poticati na njegovanje duhovnoga života, traženje odgovora na pitanja o sebi, o svijetu i Bogu te razvijanje uvjerenja u okviru učenja Katoličke Crkve. Otvoreni smo i za ne-katolike te poštujemo njihova uvjerenja i slobodu izbora.

Duhovna skrb za školu povjerena je prelaturi Opusa Dei. Ime na latinskom znači “Djelo Božje”.

Zadaća organizacije je širiti kršćansku poruku da je svaka osoba pozvana na svetost i da se svaki pošteni ljudski rad može posvetiti.

Svetost podrazumijeva slijediti Isusa Krista, oponašajući ga u mislima, osjećajima, riječima i djelima. To znači ljubiti Boga i bližnjega, u ljubavi iskazivati kreposti poput poniznosti, pravde, poštenja i suosjećanja. Svetost se postiže samo uz Božju pomoć i našim neprestanim zalaganjem za svetošću. To znači raditi poput Isusa Krista – raditi dobro, pošteno i iskreno, truditi se da bi se moglo ljubiti Boga i služiti ljudima. Ljudi koji tako postupaju čine svoj rad svetim i pomažu posvetiti svijet iznutra.

Kapelan
Kapela
Ispovijed za roditelje