Obrasci

Ovdje možete pronaći potrebne obrasce.

IZBORNI PREDMETI

Učenik može prestati pohađati nastavu izbornoga predmeta nakon pisanoga zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskomu vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Roditelj djeteta osnovne škole u slučaju djetetovih dugotrajnih zdravstvenih teškoća ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornoga predmeta i tijekom nastavne godine.

U iznimnim situacijama za učenike koji ne pohađaju izborni predmet od prve godine učenja roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis na izborni predmet Učiteljskomu vijeću. O opravdanosti zahtjeva i mogućnosti naknadnoga upisa učenika na izborni predmet odlučit će Učiteljsko vijeće.

Napomena: zahtjevi se mogu predati u Tajništvo Škole ili e-poštom.

PREISPITIVANJE OCJENE VLADANJA

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskomu vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka Učiteljskoga vijeća o ocjeni iz vladanja konačna je.

Zahtjev za preispitivanje ocjene vladanja – OŠ Lotrščak

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM

Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinoga nastavnoga predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskomu vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom – OŠ Lotrščak

UPIS I ISPIS IZ ŠKOLE

Nakon predane Zamolbe za ispis Škola će ovjeriti i roditeljima poslati potpisanu Ispisnicu.

Napomena: dokumenti se predaju u Tajništvo Škole ili poštom.

OSLOBOĐENJE NASTAVE TZK-a

Protokol za oslobođenjem od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture pročitajte u dokumentu.

POTVRDE O ŠKOLOVANJU

Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju potrebno je predati u Tajništvo ili poslati e-poštom. Više informacija: Ispis potvrda o školovanju.

OPRAVDAVANJE SATI

Izostanak s nastave u slučaju pravodobnoga zahtjeva roditelja može odobriti:

  • Učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana
  • Razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
  • Ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana
  • Učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak svojega djeteta do tri radna dana za koji nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljemu od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Opću ispričnicu koristite za opravdanje izostanaka do tri dana ako ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Zahtjeve predajete kako biste dobili dopuštenje ravnatelja ili Učiteljskoga vijeća za opravdanje izostanaka za koje ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Napomena: zahtjeve možete predati u Zajništvo ili e-poštom. Opću ispričnicu predajete kako je to odredio razrednik. 

IZDAVANJE DUPLIKATA ILI PRIJEPISA SVJEDODŽBE

Zahtjev se podnosi osobno u tajništvu OŠ Lotrščak. Osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva potrebno je dati na uvid. Na temelju tarifnoga broja 52. točke 10. stavka 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi naplaćuje se upravna pristojba od 70 kuna.

Ako podnositelj zahtjeva ima status redovitoga učenika Škole, oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 21. Zakona o upravnim pristojbama.

Ako je podnositelj zahtjeva nezaposlena osoba koja se javlja na natječaj za zapošljavanje, oslobođena je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Sukladno Zakonu o općemu upravnome postupku duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva.

PREHRANA I PRODUŽENI BORAVAK

Roditelji će pri upisu u Školi potpisati ugovore o produženome boravku za svaku školsku godinu (razredna nastava) te ugovor o prehrani za cijelo osnovnoškolsko obrazovanje. Ugovore je moguće otkazati u potpunosti ili djelomično.