Obrasci

Ovdje možete pronaći potrebne obrasce.

IZBORNI PREDMETI
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
U iznimnim situacijama, za učenike koji ne pohađaju izborni predmet od prve godine učenja, roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis na izborni predmet Učiteljskom vijeću. O opravdanosti zahtjeva i mogućnosti naknadnog upisa učenika na izborni predmet odlučit će Učiteljsko Vijeće.

Zahtjev za ispis s izbornog predmeta

Zahtjev za upis izbornog premeta

Napomena: Zahtjevi se mogu predati u tajništvo škole ili putem emaila.

PREISPITIVANJE OCJENE VLADANJA
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja učiteljskog vijeća je konačna.

Zahtjev za preispitivanje ocjene vladanja – OŠ Lotrščak

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom – OŠ Lotrščak

UPIS I ISPIS IZ ŠKOLE
Nakon predane Zamolbe za ispis, škola će ovjeriti i roditeljima poslati potpisanu Ispisnicu.

Zamolba za ispis iz škole

Ispisnica

Upisnica u osnovnu školu

Napomena: dokumenti se predaju u tajništvo škole ili se šalju putem pošte.

OSLOBOĐENJE NASTAVE TZK
Protokol za oslobođenjem od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture pročitajte u dokumentu.

Postupak oslobađanja nastave TZK

POTVRDE O ŠKOLOVANJU
Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju potrebno je predati u tajništvo ili putem emaila.

Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju

OPRAVDAVANJE SATI
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Opću ispričnicu koristite za opravdanje izostanaka do 3 dana u slučaju kad ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)
Zahtjeve predajete kako bi dobili dozvolu ravnatelja ili Učiteljskog vijeća za opravdanje izostanaka za koje ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Ispričnica – opća, do 3 dana

Zahtjev za opravdanje izostanaka s nastave do 7 dana

Zahtjev za opravdanje izostanaka s nastave do 15 dana

Napomena: Zahtjeve možete predati u tajništvo ili poslati putem emaila. Opću ispričnicu predajete na način koji je razrednik odredio.

IZDAVANJE DUPLIKATA ILI PRIJEPISA SVJEDODŽBE
Zahtjev se podnosi osobno u tajništvu OŠ Lotrščak. Osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva je potrebno dati na uvid.
Na temelju tarifnog broja 52. točka 10. stavak 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ima status redovitog učenika škole, oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 21. Zakona o upravnim pristojbama
Ukoliko je podnositelj zahtjeva nezaposlena osoba koja se javlja na natječaj za zapošljavanje, oslobođena je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 23. Zakona o upravnim pristojbama
Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili  doći  po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.
Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev za izdavanjem duplikata svjedodžbe

Zahtjev za oslobađanjem plaćanje pristojbe

PREHRANA I PRODUŽENI BORAVAK
Roditelji će pri upisu u školi potpisati ugovore o produženom boravku za svaku školsku godinu (razredna nastava) te ugovor o prehrani za cijelo osnovnoškolsko obrazovanje. Iste je moguće otkazati u potpunosti ili djelomično.

Zahtjev za otkazivanjem produženog boravka u školi

Zahtjev za otkazivanjem prehrane u školi