U našoj školi održane su radionice za učenika trećih razreda u sklopu projekta “Odgoj za ljubav”.
Voditelj projekta u našoj školi je vjeroučitelj Martin u koordinaciji s predsjednicom Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje dr. Lucijom Murgić.
Cilj projekta je odgovoriti na brojna izravno i neizravno upućena pitanja o tome kada i kako govoriti svojoj djeci o spolnosti. Odgoj za ljubav je učenje o svemu onome što mi kao žene ili muškarci jesmo.
Uloga škole u ovom projektu je zadana i dokumentom Kongregacije za katolički odgoj od nazivom “Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi” u kojem piše: “Uloga je škole da pomogne i nadopuni djelo roditelja tako da djeci i omladini prikazuje »spolnost kao vrednotu i zalaganje čitave osobe koja je kao muško i žensko stvorena na Božju sliku«. Jedino tijesna suradnja škole i obitelji moći će osigurati korisnu razmjenu iskustava između roditelja i učitelja na dobrobit učenika. Sa stajališta kršćanske antropologije afektivno-spolni odgoj treba imati na umu cjelovitost osobe te stoga zahtijevati da se u nju ugrađuju biološki, psiho-afektivni, društveni i duhovni elementi.”
Učenici su kroz radionice upoznali sastavnice ljudske spolnosti (tjelesna, psihička i duhovna dimenzija), a prilikom tumačenja, polazilo se od vrednota. Naime, obrazovanje o spolnosti se ne sastoji samo u prenošenju znanja već i u razvijanju sposobnosti za odgovornu slobodu i istinsku ljubav.